Kancelaria Radców Prawnych Pawelczyk Kozik s.c

Kancelaria Radców Prawnych Pawelczyk Kozik s.c. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Różanej 13/3, specjalizuje się w ochronie danych i biznesie. Co więcej, w zespole radców prawnych z Poznania znajdują się osoby z do­świad­cze­niem w ob­słu­dze podmio­tów lecz­ni­czych. Kancelaria Radców Prawnych Pawelczyk za­pew­nia­ wszystkim zainteresowanym po­moc praw­ną w przy­go­to­wa­niu do pla­no­wa­nej kon­tro­li. Dodatkowo, prawnicy uczest­ni­czą w czynno­ściach kon­trol­nych, a także i spo­rzą­dza­ją do­ku­men­ty w to­ku po­stę­po­wań od­wo­ławczych i sądowych. Z pełną ofertą Kancelarii Radców Prawnych Pawelczyk Kozik mogą się Państwo zapoznać na stronie internetowej. Zapraszamy!

Informacje na temat firmy

Adres: ul. Różana 13/3, 61-577 Poznań

Telefon kontaktowy: 792 304 042

Pocztasekretariat@pawelczyk-kozik.pl

Strona internetowahttps://pawelczyk-kozik.pl/

March 24th, 2021 by