Przykłady technicznych błędów medycznych

Adwokat do spraw błędów medycznych

Błąd medyczny to, mówiąc najogólniej, działanie lekarza powodujące szkodę u pacjenta. Wyróżnia się cztery podstawowe błędy medyczne, jednym z nim jest błąd techniczny. Na czym polega i jakie są następstwa jego popełnienia?

Czym jest techniczny błąd medyczny?

Przez błąd techniczny rozumie się zaniedbanie lub niepoprawne realizowanie lekarskich decyzji prowadzące do wystąpienia uszczerbku na zdrowiu lub zgonu pacjenta. Do jego popełnienia dochodzi najczęściej przy zabiegach operacyjnych – zarówno chirurgicznych, jak i plastycznych – w efekcie nieodpowiedniego postępowania osoby lub osób uczestniczących w operacji. W obrębie technicznych błędów medycznych można wyróżnić:

 • błędy popełnione przy leczeniu,
 • błędy ściśle techniczne polegające na naruszeniu powszechnie obowiązujących reguł ostrożności.

Adwokat do spraw błędów medycznych

Błąd ściśle techniczny nie stanowi błędu sensu stricto lekarskiego, może jednak stanowić podstawę do pociągnięcia podmiotu zarządzającego placówką medyczną do odpowiedzialności cywilnej lub karnej. By móc stwierdzić, że doszło do zaistnienia technicznego błędu medycznego, konieczne jest równoczesne wystąpienie następujących elementów:

 • postępowania niezgodnego ze stanem wiedzy medycznej,
 • szkody,
 • winy,
 • związku między popełnionym błędem a wystąpieniem negatywnych skutków dla pacjenta – rozchwiania zdrowia, uszkodzenia ciała lub śmierci.

Najczęściej popełniane techniczne błędy medyczne

Techniczne błędy medyczne popełniane są głównie w trakcie skomplikowanych zabiegów lub w trakcie zabiegów wymagających zastosowania konkretnych specjalistycznych urządzeń. Do najczęściej popełnianych technicznych błędów medycznych można zaliczyć:

 • nieotworzenie zaworu z tlenem podczas zabiegu operacyjnego skutkujące śmiercią pacjenta,
 • niedokładne roztarcie podawanej tabletki skutkujące zadławieniem i w efekcie uduszeniem dziecka,
 • nieumyślne podanie pacjentowi krwi niezgodnej pod względem grupy,
 • podanie pacjentowi niewłaściwego leku,
 • pozostawienie w ciele pacjenta ciał obcych,
 • nieprawidłowe użycie aparatury podczas zabiegu,
 • pomylenie tożsamości pacjentów, których zakwalifikowano do zabiegu operacyjnego.

Błędy tego typu klasyfikuje się zazwyczaj jako pomyłki lub zaniedbania, nie zawsze noszą one znamiona błędów w sztuce lekarskiej.

Czynności podejmowane przez pacjenta w obliczu technicznego błędu medycznego

Personel medyczny, który dopuścił się technicznego błędu medycznego, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej i cywilnej. Odpowiedzialność cywilna za błąd medyczny stanowi odpowiedzialność lekarza. Jej celem jest wyrównanie uszczerbku, którego pacjent doznał na chronionych prawem dobrach – zdrowiu i życiu. By przypisać członkowi personelu medycznego odpowiedzialność cywilną, konieczne jest udowodnienie poniesionej przez niego winy. W trakcie analizowania tej kwestii konieczne jest wzięcie pod uwagę aktualnego stanu medycznego występującego w momencie popełnionego błędu. Pacjent, który chce uzyskać odszkodowanie za błąd medyczny, musi wykonać szereg niezbędnych czynności.

 1. Ustalić osobę, która ponosi odpowiedzialność za popełnienie technicznego błędu medycznego. Osobą odpowiedzialną może być lekarz, inny członek personelu medycznego, a nawet placówka medyczna.
 2. Udowodnić winę oskarżanej o popełnienie błędu medycznego osoby lub placówki.
 3. Zebrać z placówek medycznych kompletną dokumentację związaną z leczeniem.
 4. Zebrać faktury i rachunki, które potwierdzają straty poniesione w wyniku technicznego błędu medycznego.
 5. Zweryfikować, czy dokumentacja medyczna nie uległa sfałszowaniu.

Im lepiej przygotowana przez pacjenta dokumentacja, tym większe prawdopodobieństwo przyznania wysokiego odszkodowania.

Adwokat do spraw błędów medycznych

Co powinien zrobić lekarz, który popełnił techniczny błąd medyczny?

Lekarz, który został oskarżony o popełnienie błędu medycznego, powinien pamiętać o przysługujących mu  następujące prawach:

 • prawie do ustanowienia obrońcy,
 • prawie do wglądu w akta sprawy,
 • prawie do składania wniosków dowodowych,
 • prawie do składania wyjaśnień,
 • prawie do odmowy składania wyjaśnień,
 • prawie do odmowy odpowiedzi na pytania,
 • prawie do zadawania pytań w trakcie przesłuchania,
 • prawie do zaskarżania niekorzystnych orzeczeń,

Lekarz, który dopuścił się technicznego błędu medycznego lub został o jego popełnienie oskarżony, powinien w pierwszej kolejności skorzystać z prawa do ustanowienia obrońcy i zwrócić się o pomoc do adwokata do spraw błędów medycznych. Prawnik tej specjalności zajmuje się reprezentowaniem personelu medycznego w sprawach sądowych, zarówno karnych, jak i cywilnych, dotyczących błędów medycznych i naruszeń praw pacjenta. Adwokat do spraw błędów medycznych posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające wybrać właściwą drogę postępowania. Skorzystanie z jego usług to rozwiązanie dla postawionych w stan oskarżenia lekarzy i innych członków personelu medycznego.

October 18th, 2021 by