Pierwsza pomoc – obowiązkowa?

kurs pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc, to cały zespół czynności, które podejmowane są w celu ratowania osoby znajdującej się w stanie zagrożenia.

Taki stan polega natomiast na nagłym, czasami możliwym do przewidzenia, czasami nie – pogorszeniu się stanu zdrowia. Wymaga natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych, które podjąć powinna osoba znajdująca się na miejscu zdarzenia.

Kto powinien udzielić pierwszej pomocy?

O konieczności udzielenia pomocy mówi  art. 162 Kodeku Karnego – „Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

first aid

Określa to także ustawa Prawa o ruchu drogowym, art. 93 Kodeksu Wykroczeń, gdzie wskazane jest że prowadzący pojazd, który uczestniczy w wypadku, a nie udziela pomocy ofiarom wypadku, podlega karze aresztu lub grzywny do 5 tysięcy złotych oraz zakazie prowadzenia pojazdów na okres od 6  miesięcy do 3 lat.

Zgodnie z powyższymi zapisami wnioskować można, iż udzielenie pierwszej pomocy jest naszym obywatelskim obowiązkiem. Zasadniczo jednak, obowiązek ten spełnia samo zatrzymanie się na miejscu zdarzenia i wezwanie policji lub zgłoszenie incydentu pod numer alarmowy 112.

W sytuacji, kiedy nie mamy przy sobie telefonu, możemy oddalić się z miejsca zdarzenia, ale tylko na czas zaalarmowania odpowiednich służb. Nie mamy natomiast obowiązku udzielania pomocy medycznej, jeśli uznamy że nie jest ona konieczna lub nie potrafimy jej przeprowadzić.

Kurs pierwszej pomocy – zalety

I tu dla wielu osób sprawa wydaje się dość kontrowersyjna. Nic dziwnego. Znane są przecież przypadki osób, które do końca życia żałowały, iż nie znalazły czasu na naukę podstawowych czynności ratujących życie. Ich niewiedza w pośredni sposób przyczyniła się bowiem do tego, że jakaś osoba na ich oczach umierała, a oni nie potrafili jej pomóc.

Niewątpliwą zaletą przejścia przez kurs pierwszej pomocy jest świadomość tego, że w krytycznej sytuacji jesteśmy w stanie udzielić komuś odpowiedniego ratunku. To również pewność, którą dzięki niemu nabywamy. Zdarza się bowiem, że znamy podstawy udzielania pomocy, jednak z niepewności czy zrobimy to dobrze, wolimy nie udzielać jej wcale.

pierwsza pomoc

Kurs pierwszej pomocy

Kurs pierwszej pomocy i szkolenia medyczne skierowane są dla każdego indywidualnego klienta oraz wszystkich chętnych na nie firm, szkół i placówek. Najczęściej na tego typu szkolenia zgłaszają się instytucje publiczne, młodzież szkolna, a nawet przedszkolaki!

Warto, aby firma proponowała wiele różnych opcji przeprowadzania kursu z zakresu pierwszej pomocy i pokazów ratownictwa medycznego. To sprawia bowiem, że usługi świadczone mogą być dla szerszej liczby odbiorców, co z kolei przekłada się na większą świadomość społeczną.

Rodzaje kursów z zakresu pierwszej pomocy

Różne są kursy z zakresu pierwszej pomocy. Pierwszym z nich jest BLS AED, a więc kurs pierwszej pomocy w zakresie udzielania podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz obsługi automatycznych defibrylatorów zewnętrznych. Skierowany jest do praktycznie wszystkich grup zawodowych i osób chętnych nauki.

Kolejny, to BLS AED + specyfikacja miejsca pracy. To kurs podstawowy, jednak rozwinięty o wykłady i ćwiczenia związane bezpośrednio z charakterystyką wybranego miejsca pracy. Na indywidualne życzenie pracodawcy może on być zakończony egzaminem praktycznym i teoretycznym.

BLS AED TRAUMA, to z kolei szkolenie podstawowe rozwinięte o zasady udzielania pierwszej pomocy w urazach, poparzeniach czy różnego rodzaju innych wypadkach. Ostatni natomiast, FIRST AID, obejmuje pełen zakres udzielania pierwszej pomocy, a więc opatrywanie pacjentów urazowych, etc. On również może być zakończony odpowiednim egzaminem.

Niezależnie od rodzaju kursu udzielania pierwszej pomocy, każdy jego uczestnik otrzymuje imienny certyfikat, a zgłoszone instytucje, pisemne potwierdzenie przeprowadzenia szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Takie świadectwo stanowi dla każdego uczestnika nie tylko powód do dumy, ale również gwarancję tego, że w razie krytycznej sytuacji będzie gotów stanąć na wysokości zadania.

January 21st, 2019 by