Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych – jak się do niego przygotować?

Zawieranie umów z NFZ

Zakłady opieki zdrowotnej w Polsce, by zdobyć finansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia, muszą zawrzeć z nim umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej. Dowiedz się, czym dokładnie jest kontraktowanie świadczeń zdrowotnych, w jakim trybie odbywa się proces zawierania umów z NFZ i jak można się do niego przygotować.

Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych

Finansowanie podmiotów leczniczych w Polsce opiera się na systemie kontraktowania świadczeń medycznych. Innymi słowy, chodzi o zawieranie umów z NFZ o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.

Podstawą prawną do kontraktowania jest ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wszystkie zawierane umowy są jawne, a umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej musi być zawarta na czas oznaczony.

Zawieranie umów z NFZ

Podmioty podlegające kontraktowaniu świadczeń zdrowotnych

NFZ kontraktuje świadczenia zdrowotne z podmiotami leczniczymi działającymi na rynku, które wzięły udział w postępowaniu kontraktowym i to postępowanie wygrały. Dzięki tego typu umowie dany zakład opieki zdrowotnej ma możliwość finansowania wizyt lekarskich oraz zabiegów medycznych ze środków publicznych, a nie prywatnych.

Kontraktowanie daje możliwość finansowania placówek medycznych ze środków publicznych

Do konkursu ofert może przystąpić w przypadku niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej jego kierownik, jeżeli chce zawrzeć umowę z NFZ. Podobnie sprawa się ma w przypadku  Samodzielnego publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Świadczeniobiorcą jest zakład wykonujący zadania dla NFZ, do których zobowiązał się w konkursie ofert.

W jakim trybie odbywa się proces zawierania umów z NFZ?

W celu zawarcia umowy z NFZ przeprowadza się postępowanie w trybie konkursu ofert albo rokowań. Ten aspekt reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań.

Konkurs ofert lub rokowania

Pierwsze działania związane z kontraktowaniem świadczeń zdrowotnych leży po stronie NFZ. To on przygotowuje wzór oferty. Następnie podmiot zainteresowany zawarciem umowy powinien złożyć ofertę odpowiadającą wzorowi oferty przygotowanej przez NFZ.

Przed przeprowadzeniem konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej NFZ umieszcza w tej sprawie ogłoszenie. Zanim odbędą się rokowania wysyłane jest dodatkowo zaproszenie.

Nad postępowaniem w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń czuwa Komisja powołana przez dyrektora wojewódzkiego oddziału NFZ. Po zakończeniu konkursu ofert jej członkowie ogłaszają jego wyniki. W ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników świadczeniodawcy, którzy nie zostali wybrani, mogą złożyć odwołanie od decyzji.

Informacje na temat wszystkich umów zawartych z NFZ są dostępne na stronach internetowych wojewódzkich oddziałów NFZ w przeciągu 2 tygodni od zakończenia postępowania kontraktowego.

Podsumowując, to NFZ przygotowuje plan zakupu świadczeń. Następnie przeprowadzane jest postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a na końcu następuje zawarcie umowy z NFZ.

Zawieranie umów z NFZ

Obowiązki NFZ

Opierając się o zasady uczciwej konkurencji, Narodowy Fundusz Zdrowia musi zapewnić wszystkim świadczeniobiorcom biorącym udział w konkursie równe traktowanie. Informacje oraz dokumentacja dotycząca konkursu ofert lub rokowań musi być udostępniona wszystkim świadczeniobiorcom na tej samej zasadzie. Do informacji na temat zawartych umów Fundusz ma obowiązek wskazać, jaka jest maksymalna kwota zobowiązania wobec świadczeniobiorcy.

Jakie można się przygotować do kontraktowania umów z NFZ?

  • W pierwszej kolejności należy zapoznać się z planem postępowań przeprowadzanych przez NFZ.
  • Następnie należy przystąpić do konkursu ofert lub rokowań. Ofertę można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty.
  • Po wygraniu konkursu ofert należy zrealizować wcześniej wskazywane założenia.

Ile umów może zostać zawartych w jednym czasie?

Dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ zawiera umowy z tyloma świadczeniobiorcami, na ilu jest zapotrzebowanie w celu zapewnienia każdej uprawnionej do świadczeń osobie mieszkającej na terenie danego województwa możliwość skorzystania ze świadczeń medycznych. Wbrew pozorom nie jest to więc skomplikowany proces. Niemniej jednak  warto dobrze się do niego przygotować, by mieć pewność zakończenia go z wynikiem pozytywnym.

May 19th, 2021 by